Direkt regelen

Offerte aanvragen

Bereken uw premie

Bootverzekering afsluiten

Contact met ons:

Telefonisch of schriftelijk

Telefoon

085 – 401 17 60
06 – 140 125 16

E-mail:

info@pleziervaartpolis.nl

Bereikbaar:

Elke werkdag van

09.00 tot 12.30 en van

13.30 tot 19.00 uur.

Onze dienstverlening en uw bootverzekering

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken over wie wij zijn en hoe wij werken.
In deze dienstenwijzer treft u de belangrijkste informatie over onze dienstverlening, dus ook de dienstverle ning bootverzekeirng. Wilt u over bepaalde onderwerpen meer weten dan kunt u hierover altijd contact met ons opnemen

Onze gegevens

Naam: Pleziervaartpolis
Bezoekadres: Scheepswerf 1 – 5256 PL – Heusden (alleen op afspraak)
Postadres: Postbus 4 – 5256ZG – Heusden
Telefoon: 085 – 401 17 60
Mobiel: 06 – 140 125 16 (na kantoortijd voor spoedeisende zaken)
Website: www.pleziervaartpolis.nl / www.pleziervaartpolis.be
E-mail: info@pleziervaartpolis.nl / info@pleziervaartpolis.be
KvK-nummer: 16043577

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12012975

Aard van dienstverlening

Pleziervaartpolis heeft de vergunning om te bemiddelen in:
autoverzekering– Schadeverzekeringen particulier en zakelijk
U kunt bij ons schadeverzekeringen vergelijken en afsluiten. De schadeverzekeringen die wij aanbieden zijn: boot, rechtsbijstand-, reis-, woonboot-, en alle andere vormen van verzekering welke gerelateerd zijn aan watersport-verzekering ofwel het houden, bezitten van een boot. Wij treden op als intermediair en verzorgen de polis voor u. Tijdens de looptijd van de polis kunt u bij ons terecht voor vragen, wijzigingen en schademeldingen.

Daarnaast in:
– Inkomensverzekeringen
– Vermogen
– Zorgverzekeringen
– Consumptief krediet
– Elektronisch geld
– Spaarrekeningen
– Betaalrekeningen

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of verzekeringsmaatschappij.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders

De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiële producten.
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Deze selectie hebben wij gemaakt op basis van een aantal criteria. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering.

Op uw verzoek geven we u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken doen, deze zijn ook te raadplegen op onze site,
Wanneer wij u adviseren over een bepaald financieel product, dan onderzoeken wij eerst of een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen. Zijn wij van oordeel, bijvoorbeeld omdat u zeer specifieke wensen hebt, dat binnen deze selectie geen geschikte aanbieder aanwezig is, dan kunnen wij breder op de markt van financiële producten gaan zoeken. In dat geval melden wij u dit vooraf.

Zelf regelen

De websites www.pleziervaartpolis.nl en www.pleziervaartpolis.be zijn in principe 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor het opvragen van premie –en voorwaarden overzichten. Uitgangspunt van onze dienstverlening is dat onze activiteiten zich beperken tot het regelen van wat de klant (U) via de internetsite heeft aangegeven te willen afnemen, we noemen dat ‘execution only’. Dit houdt in dat we géén advies uitbrengen of andere werkzaamheden uitvoeren, bij het afsluiten van een verzekering.

Onze ondersteuning bestaat uit de bemiddeling bij het tot stand komen van de overeenkomsten tussen u en de samenwerkende aanbieder. Wel zorgen we ervoor dat uw verzekeringen juist geadministreerd worden

Pleziervaartpolis is dan alleen verantwoordelijk voor het beheer van uw verzekeringen. Dit houdt in dat we géén advies uitbrengen of andere werkzaamheden uitvoeren bij het afsluiten van een verzekering. Wel zorgen we ervoor dat uw verzekeringen juist geadministreerd worden
Er is dus op geen enkele wijze sprake van advies door ons. Om achteraf niet geconfronteerd te worden met een onjuiste premie of een niet-gedekte schade, dient u alle gegevens volledig en correct in te vullen. Uiteraard kunnen we u hierbij assisteren.

Twijfelt u over dekking, voorwaarden of iets anders, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes bij het afsluiten van een verzekering.

Niet zelf regelen

U kunt er ook voor kiezen om pleziervaartpolis een advies te laten uitbrengen, dit noemen wij “adviesmodule”

Wij beginnen te werken vanuit een inventarisatie van uw (huidige) situatie, uw wensen en eventuele voorkeuren. Onze taak is het om samen met u een totaal beeld te maken van de risico’s/wensen waar u mee te maken hebt. Dit gebeurd via het formulier “offerteaanvraag” op de site of naar aan leiding van een gesprek / mondeling overleg ( dit kan ook telefonisch). Ook is het van belang dat u zoveel mogelijk informatie verstrekt die van belang kan zijn,
Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s u zelf kunt lopen en welke eventueel verzekerd moeten worden. Ook kijken wij naar de haalbaarheid van uw wensen. Hierbij geven wij allereerst alleen advies. Daarnaast kunnen wij u producten adviseren die aan uw wensen of risico invulling kunnen geven. Welke producten het beste bij u aansluiten, verschilt per persoon en omstandigheid.

Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt via ons kantoor.

Wij verrichten voor u de volgende werkzaamheden bij de adviesmodule:

Inventariseren en Advisering:
– in kaart brengen van uw persoonlijke situatie,
– het in kaart brengen van de wensen en mogelijkheden
– informatie en/of uitleg over producten
– bekijken of en welke producten u nodig heeft en waarom
– inventariseren gebeurd via de offerteaanvraag formulieren op de site, pleziervaartpolis.nl en pleziervaartpolis.be, of tijdens een gesprek eventueel telefonisch

Bemiddeling/Administratie/Beheer:
– bemiddeling bij het afsluiten van de geadviseerde verzekering(en) en andere financiële producten
– controle van de polisgegevens
– beoordeling van de juistheid van de dekking op basis van de door u verstrekte gegevens
– wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.

Begeleiding:
Hulp bij schade, wijziging, afkoop, premievrij maken, oversluiting en opzegging bij uw financieel product, switchen van verzekeringen naar bancaire oplossingen en v.v.

Wij zullen niet alleen op uw verzoek maar ook op eigen initiatief handelen en u informeren over diensten die voor u van belang kunnen zijn. Wij onderhouden namens u contacten met de verzekeraar bij wie uw verzekering en/of product is afgesloten.
Voor onze verrichtingen bij deze adviesmodule hebben wij een inspanningsverplichting.

“Niet tevreden” garantie

Na het afsluiten van de verzekering wordt de polis voor u opgemaakt en krijgt u de polisstukken toegestuurd. Vanaf het moment dat u de polis thuis ontvangt, heeft u 14 dagen polisbedenktijd voor schadeverzekeringen en 30 dagen polisbedenktijd voor levensverzekeringen. Gedurende deze bedenktijd heeft u het recht om de verzekering zonder kosten en zonder opgaaf van redenen schriftelijk op te zeggen.
U dient de verzekering op te zeggen door middel van een schriftelijk verzoek hiertoe.

Wijze van beloning

De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.

Wijze premiebetalingen

Deze kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Onze algemene regeling is dat de premie door de betreffende verzekeringsmaatschappij wordt geïncasseerd. Als daarvan afgeweken wordt maken wij daarover vooraf een afspraak.

Uw klantenmap online

Als u de keuze heeft gemaakt voor het product dat via van de site pleziervaartpolis.nl en/of pleziervaartpolis.be wordt aangeboden, dan heeft u altijd de gegevens van uw verzekeringsportefeuille bij de hand. U logt in via de inlogpagina op website: pleziervaartpolis.nl of pleziervaartpolis.be U heeft dus altijd en direct digitaal inzicht in:
– Al uw verzekeringen
– Uw polissen + historie
– Uw schade + afwikkeling
– U kunt polissen elders lopend toevoegen

Schade melden

Hebt u een schade waarvoor u uw verzekering nodig heeft? Meld deze dan direct zodat uw schade zo snel mogelijk in behandeling genomen kan worden. Meld uw schade via de site (www.pleziervaartpolis.nl / pleziervaartpolis.be), of per mail schade@pleziervaartpolis.nl / schade@pleziervaartpolis.be, of per post. Natuurlijk kunt u ons natuurlijk ook altijd telefonisch bereiken. U kunt ook bellen met het speciale telefoonnummer van betreffende maatschappij.

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postadres: Postbus 93257 – 2509 AG Den Haag
Bezoekadres: Bordewijklaan 38 2591 XR Den Haag
Telefoon: 070-333 8 999
Aansluitnummer: 300.008858

Wij adviseren u ook onze klachten regeling te raadplegen

Beëindiging relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de betreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

Algemene Voorwaarden

Op onze dienstverlening van Pleziervaartpolis zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden kunnen op de website worden geraadpleegd en op verzoek worden toegezonden.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten met Pleziervaartpolis en de daaruit voortvloeiende verbintenissen is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter in ’s Hertogenbosch, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.