Voorwaarden Delta Lloyd WatersportpolisVoorwaarden Delta Lloyd Watersportpolis TE 03.2.01 F

In de voorwaarden gaan een aantal artikelen over de schade regeling deze hebben wij hiervermeld

Wat moet u doen bij schade? 4

Welke service bieden wij u bij schade? 4

Wat moet u doen als u hulp nodig hebt? 4

Probeer de schade zo veel mogelijk te beperken. Geef de schade vervolgens zo snel mogelijk door. Dat kan op één van deze manieren:

 

U hebt uw verzekering afgesloten via (pleziervaartpolis)

– Bel altijd uw adviseur(pleziervaartpolis).

– Vul een schadeformulier in en stuur dat naar uw adviseur (pleziervaartpolis).

 

Is er sprake van een strafbaar feit, zoals diefstal, inbraak of vandalisme? Doet u dan meteen aangifte bij de plaatselijke politie.

Met uw Delta Lloyd Watersportpolis kunt u gebruikmaken van een schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij het Schadeherstelnetwerk van Delta Lloyd. U laat uw vaartuig dan repareren bij speciaal geselecteerde schadeherstelbedrijven. Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op met uw adviseur (pleziervaartpolisof met Delta Lloyd Pleziervaartuigen.

 

Welke voordelen heeft het Schadeherstelnetwerk voor u?

Bent u voor de schade verzekerd? Dan heeft de Schadeherstelprocedure de volgende voordelen voor u:

– Wij betalen de schade rechtstreeks aan de reparateur. U betaalt alleen uw eventuele eigen risico aan de reparateur.

– Twee jaar garantie op de reparatie.

Neem zo snel mogelijk contact op met de Delta Lloyd Hulpdienst via telefoonnummer 020 – 594 25 25. Of vanuit het buitenland +31 20 594 25 25. De Hulpdienst staat 24 uur per dag voor u klaar.

U bent verplicht om volledig mee te werken aan de hulpverlening. Volgt u de aanwijzingen op van de Delta Lloyd Hulpdienst en de hulpverleners op de plaats waar u bent. De Delta Lloyd Hulpdienst bepaalt welke kosten vergoed worden.

Let op: komt u deze verplichtingen niet na? Dan kan het gevolg zijn dat de Delta Lloyd Hulpdienst u geen kosten (meer) vergoedt.

De Delta Lloyd Hulpdienst moet de hulp in redelijkheid kunnen uitvoeren. Hulp mag dus niet onmogelijk zijn door bijvoorbeeld oorlogsomstandigheden, onlusten, oproer of een natuur- of kernramp. Dat is bijvoorbeeld het geval als hulpverleners door overstromingen het gebied niet kunnen bereiken waar u bent. De Delta Lloyd Hulpdienst houdt bij het verlenen van de hulp rekening met uw gezondheidstoestand als dat nodig is. Het medisch team van de Delta Lloyd Hulpdienst kan bindend advies uitbrengen over welke hulp noodzakelijk is.

Bespaart u kosten, of ontvangt u bedragen terug? Dan brengt de Delta Lloyd Hulpdienst die bedragen in mindering op de vergoeding. Heeft de Delta Lloyd Hulpdienst u hulp gegeven of  kosten vergoed waarop u geen recht heeft? Dan moet u de rekening van de Delta Lloyd Hulpdienst daarvoor betalen binnen dertig dagen na de datum die op de rekening staat.

Wanneer hebt u recht op hulp?

U hebt ook recht op hulp als de schipper/bestuurder van uw vaartuig uitvalt door een ernstige ziekte of een ongeval. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

1 het vaartuig wordt gebruikt als vakantieverblijf of als vervoermiddel van en naar de vakantiebestemming;

2 een noodreparatie is niet mogelijk;

3 het is medisch niet langer verantwoord voor de schipper/bestuurder om uw vaartuig te besturen, én;

4 er is in het reisgezelschap niemand anders die uw vaartuig kan besturen. Wij vergoeden maximaal € 2.500,- per gebeurtenis

Stap 1. Wat doen wij als u een schade aan ons doorgeeft? 18

Stap 2. Wanneer vergoeden wij een schade? 18

Stap 3. Hoe bepalen wij de omvang van een schade? 18

Stap 4. Hoe berekenen wij welk bedrag u krijgt uitgekeerd? 21

Stap 5. Welke andere kosten vergoeden wij nog meer? 23

Als u een schade aan ons doorgeeft, stellen wij vast wat er is gebeurd. En hoe groot de schade is. Dit doen we onder andere met behulp van de gegevens die op het schadeformulier staan, inlichtingen die u en uw (eventuele) tegenpartij ons geven, en zo nodig verklaringen van getuigen. U geeft ons de informatie die wij nodig hebben.

Is uw tegenpartij aansprakelijk? En bent u verzekerd voor uw schade? Dan zullen wij uw schade op hem proberen te verhalen. Of op zijn verzekeraar.

Bent u niet verzekerd voor uw schade? Dan moet u zelf uw schade proberen te verhalen. Als u de dekking Rechtsbijstand hebt verzekerd, kunt u de schade bij DAS melden. DAS probeert dan de schade voor u te verhalen. Bent u zelf aansprakelijk? Dan nemen wij contact op met uw tegenpartij of zijn verzekeraar om zijn schade te regelen.

Hoe stellen wij uw schade vast?

1 Wij stellen het schadebedrag in overleg met u vast. Schakelen wij een expert in? Dan gaan wij uit van het schadebedrag dat de expert vaststelt.

2 Bent u het niet eens met het schadebedrag dat de expert die wij inschakelen, vaststelt? Of bent u het niet eens met wat die expert vaststelt wat er is gebeurd? Dan mag u ook zelf een expert inschakelen. Dit heet een ‘contra-expert’. Deze contra-expert moet u zelf betalen. De experts stellen allebei de schade vast. Vooraf zullen zij een derde expert benoemen. Wij betalen de kosten van de derde expert. Komt de schadevaststelling tussen beide experts namelijk niet overeen, dan stelt de derde expert het schadebedrag vast. Hij blijft daarbij tussen de schadebedragen die de beide andere experts hebben vastgesteld. De beslissing van de derde expert is bindend. Zowel voor u als voor ons. Alle experts moeten zijn aangesloten bij de Gedragscode Expertiseorganisaties.

3 Laten wij het schadebedrag vaststellen? Dan erkennen wij daarmee nog niet dat wij de schade aan u moeten vergoeden.

Wij beoordelen of u volgens de wet aansprakelijk bent voor de schade. Bent u volgens de wet aansprakelijk voor een schade? En bent u ook verzekerd volgens deze voorwaarden? Dan vergoeden wij de schade van een benadeelde.

Hoe bepalen wij of uw schade is verzekerd?

Om te bepalen of uw schade is verzekerd gebruiken wij de informatie die wij hebben ontvangen. En wij kijken in deze polisvoorwaarden of uw schade is verzekerd. Is er sprake van een strafbaar feit, zoals diefstal, inbraak of vandalisme? Doet u dan meteen aangifte bij de plaatselijke politie. En stuur ons het bewijs van deze aangifte.

Aansprakelijkheid

Als wij vaststellen hoe hoog de schadevergoeding moet zijn, baseren wij ons op wat in de wet staat. Dat betekent onder andere dat wij rekening houden met mogelijke eigen schuld van uw tegenpartij.

 

Beperkt casco en Volledig casco
Algemeen

1 Kan de schade hersteld worden? Dan is de omvang van de schade gelijk aan de reparatiekosten. Behalve als de reparatiekosten van uw vaartuig hoger zijn dan het verschil tussen de dagwaarde meteen voor en na de gebeurtenis.

2 Zijn de reparatiekosten van uw vaartuig hoger dan het verschil tussen de dagwaarde meteen voor en na de gebeurtenis? Of is reparatie niet mogelijk? Dan is uw vaartuig total loss. Dan is de omvang van de schade gelijk aan het verschil tussen deze beide dagwaarden.

3 Kan de schade hersteld worden maar laat u de schade niet herstellen? Of is uw vaartuig gestolen? Dan handelen wij de schade af alsof uw vaartuig total loss is. De omvang van de schade is dan gelijk aan het verschil tussen de dagwaarde meteen voor en na de gebeurtenis.

4 Is uw vaartuig binnen drie jaar na aanschaf total loss? En hebt u uw vaartuig gekocht bij een erkend watersportbedrijf of een jachtmakelaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan is de omvang van de schade de dagwaarde of de aanschafwaarde zoals vermeld op de originele aankoopnota. Dit noemen wij ‘waardegarantie’.

Vervanging van onderdelen vaartuig

Worden voor de reparatie onderdelen van uw vaartuig vervangen? Dan is de omvang van de schade gelijk aan de reparatiekosten. Behalve bij:

1 (dek)zeilen, buiskappen en andere daarmee vergelijkbare onderdelen;

2 een buitenboordmotor die op het moment van de schade ouder is dan 3 jaar;

3 onderdelen die al vóór de schadegebeurtenis beschadigd blijken door slijtage en andere geleidelijk inwerkende omstandigheden. Dan vergoeden wij niet het bedrag dat het onderdeel al minder waard was geworden door de slijtage.

Eigendomsoverdracht bij diefstal

Bent u uw vaartuig kwijt door diefstal en bent u hiervoor verzekerd? Dan hebben wij dertig dagen de tijd om uw vaartuig op te (laten) sporen. Deze wachttijd gaat in, nadat u aangifte hebt gedaan bij de politie én dit bij ons hebt gemeld. U hebt recht op schadevergoeding:

1 dertig dagen nadat u de schade bij ons hebt gemeld, en u en wij niet wisten of konden weten dat uw vaartuig in deze periode is teruggevonden, en;

2 als wij alle gegevens van u hebben ontvangen die wij nodig hebben om de schade en uw recht op schadevergoeding vast te stellen;

3 als u het eigendom van uw vaartuig aan ons hebt overgedragen.

 

Nautische apparatuur
Nieuwwaarderegeling

De omvang van de schade is het verschil tussen de nieuwwaarde van de nautische apparatuur meteen voor de gebeurtenis en de dagwaarde meteen na de gebeurtenis.

Dagwaarderegeling

De dagwaarde berekenen we door van de nieuwwaarde een bedrag af te trekken vanwege waardevermindering door ouderdom en/of slijtage. Wij vergoeden de dagwaarde als de dagwaarde minder is dan veertig procent van de nieuwwaarde.

Is de schade te herstellen?

Is de schade te herstellen? En zijn de reparatiekosten lager dan het verschil in waarde meteen voor en na de gebeurtenis? Dan is de omvang van de schade gelijk aan de reparatiekosten.

Inboedel
Nieuwwaarderegeling

De omvang van de schade is het verschil tussen de nieuwwaarde van de inboedel meteen voor de gebeurtenis en de dagwaarde meteen na de gebeurtenis.

Dagwaarderegeling

Onder bepaalde voorwaarden vergoeden wij de dagwaarde. De dagwaarde berekenen we door van de nieuwwaarde een bedrag af te trekken vanwege waardevermindering door ouderdom en/of slijtage. Wij vergoeden de dagwaarde als:

1 de dagwaarde minder is dan veertig procent van de nieuwwaarde;

2 de inboedel niet gebruikt werd waarvoor hij bestemd was;

3 het gaat om antieke inboedel;

4 het gaat om inboedel met een zeldzaamheidswaarde.

Is de schade te herstellen?

En zijn de reparatiekosten lager dan het verschil in waarde meteen voor en na de gebeurtenis? Dan is de omvang van de schade gelijk aan de reparatiekosten.

Voortstuwingsinstallatie en generatoren

De omvang van de schade is het verschil tussen de dagwaarde van de voortstuwingsinstallatie en generatoren meteen voor de gebeurtenis en de dagwaarde meteen na de gebeurtenis.

Is de schade te herstellen?

Is de schade te herstellen? En zijn de reparatiekosten lager dan het verschil in waarde meteen voor en na de gebeurtenis? Dan is de omvang van de schade gelijk aan de reparatiekosten. Was een beschadigd onderdeel door slijtage al minder waard geworden? En wordt dat onderdeel vervangen door een nieuw onderdeel? Dan vergoeden wij niet het bedrag dat het onderdeel al minder waard was geworden door de slijtage.

Is de schade niet te herstellen?

Dan is de omvang van de schade het verschil tussen de dagwaarde van de voortstuwingsinstallatie en generatoren meteen voor de gebeurtenis en de restwaarde meteen na de gebeurtenis.

Trailer

De omvang van de schade is het verschil tussen de dagwaarde van de trailer meteen voor en na de gebeurtenis.

Is de schade te herstellen?

Is de schade te herstellen? En zijn de reparatiekosten lager dan het verschil in waarde meteen voor en na de gebeurtenis? Dan is de omvang van de schade gelijk aan de reparatiekosten.

 

Ongevallen Opvarenden
Hoe stellen wij de mate van blijvende invaliditeit vast?

Wij laten de mate van blijvende invaliditeit vaststellen door een medisch onderzoek in Nederland. Een arts stelt het percentage (functie)verlies bij letsel vast op basis van de maatstaven in de laatste uitgave van de ‘Guides to the Evaluation of Permanent Impairment’ van de American Medical Association (AMA). Als dat nodig is, gebruikt de arts in aanvulling hierop de richtlijnen van Nederlandse specialistenverenigingen. De arts houdt geen rekening met uw beroep als hij het percentage (functie)verlies vaststelt.

1 Wat is de invloed van kunst- en hulpmiddelen die nodig zijn na het ongeval, op de mate van blijvende invaliditeit?

a Uitwendig Kunst- en hulpmiddelen die buiten uw lichaam zijn aangebracht, of die u buiten uw lichaam draagt, tellen niet mee bij het vaststellen van de mate van blijvende invaliditeit.

b Inwendig Kunst- en hulpmiddelen die in uw lichaam zijn aangebracht, tellen wel mee bij het vaststellen van de mate van de blijvende invaliditeit.

2 Wat is de invloed van bestaande gebreken op de mate van blijvende invaliditeit?

a Had u voor het ongeval al een ziekte, gebrek of invaliditeit? En zijn de gevolgen van het ongeval daardoor erger geworden? Dan gaan wij uit van de gevolgen die het ongeval gehad zou hebben als u die ziekte, dat gebrek of die invaliditeit niet had gehad. Deze beperking geldt niet als uw ziekte, gebrek of invaliditeit het gevolg is van een eerder ongeval dat deze verzekering verzekert. Maar alleen als wij daarvoor al een vergoeding hebben gegeven of als wij dat nog gaan doen.

b Had u voor het ongeval al een ziekte of aandoening? En is deze ziekte of aandoening erger geworden of klachten gaan geven door het ongeval? Dan ontvangt u geen vergoeding.

c Had u voor het ongeval al functieverlies van het betrokken lichaamsdeel of orgaan? Dan verlagen wij de uitkering voor blijvende invaliditeit evenredig.

Binnen welke termijn stellen wij de mate van blijvende invaliditeit vast?

1 Verwacht een arts dat uw lichamelijke toestand niet meer zal veranderen? Dan laten wij de mate van blijvende invaliditeit vaststellen.

2 Verwacht een arts dat uw lichamelijke toestand nog kan veranderen als er drie jaar na het ongeval zijn verstreken? Dan laten wij de mate van blijvende invaliditeit vaststellen op basis van uw lichamelijke toestand op dat moment. Wij kunnen daar ook een andere afspraak met u over maken.

Algemeen

Als basis voor de schadevergoeding gebruiken wij de omvang van de schade. Op uw polisblad en in deze voorwaarden staan verzekerde bedragen en maximale vergoedingen. Wij vergoeden nooit meer dan deze verzekerde bedragen en maximale vergoedingen. Kunt u de btw verrekenen? Dan vergoeden wij de schade zonder de btw. Is het vaartuig total loss? Dan trekken wij de waarde van de restanten van het schadebedrag af. Maar wij vergoeden nooit meer dan het bedrag wat nodig zou zijn voor reparatie. Hebt u een eigen risico? Dan trekken wij dat nog van het schadebedrag af. Het resterende bedrag keren wij uit.

Laat u uw vaartuig niet repareren?

Is de schade te herstellen maar laat u de schade aan uw vaartuig niet of niet goed repareren? Dan wachten wij met het betalen van de schade tot de schade gerepareerd is.

Is de schade niet binnen één jaar hersteld?

Is de schade aan uw vaartuig of meeverzekerde trailer niet binnen één jaar na schade hersteld en hebt u geen andere regeling met ons afgesproken? Dan vergoeden wij de helft van het schadebedrag. Koopt u een nieuw vaartuig na totaal verlies?

Koopt u een nieuw vaartuig na totaal verlies?

En is de aankoopprijs van het nieuwe vaartuig hoger dan het schadebedrag? Dan vergoeden wij extra maximaal tien procent van de dagwaarde van uw vaartuig meteen voor de gebeurtenis. Maar nooit meer dan honderdtien procent van het verzekerd bedrag. De aankoop en de aankoopprijs moet u aantonen.

 

Wat is uw eigen risico?

Het eigen risico staat op uw polisblad.

Lager eigen risico

Hebt u direct voor het jaar van de schadegebeurtenis meerdere jaren achter elkaar geen schade gehad? Dan is voor elk schadevrij gevaren verzekeringsjaar het eigen risico twintig procent lager. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

1 het eigen risico kan maximaal € 1.250,- lager worden, en;

2 het eigen risico blijft minimaal € 100,-.

Geen eigen risico bijboot

Wat bedoelen wij met een bijboot?

1 een op of achter het vaartuig meegenomen volgboot. De volgboot mag ook uitgerust zijn met een zeiltuig, en;

2 heeft een snelheid van maximaal twintig kilometer per uur, en;

3 heeft een lengte die niet meer is dan de maximale breedte van uw vaartuig. Dan hebt u geen eigen risico.

Inboedel

Voor bepaalde bijzondere inboedelzaken betalen wij een maximale vergoeding per gebeurtenis. Dit zijn:

1 bijzondere sportuitrusting. Bijvoorbeeld sporthengels, waterski’s, duikuitrusting en wetsuits. Wij betalen maximaal € 500,- per gebeurtenis;

2 meegenomen spullen voor andere activiteiten dan varen. Bijvoorbeeld golfuitrusting en fietsen. Wij betalen maximaal € 500,- per gebeurtenis.

Staat op uw polisblad dat u een eigen risico hebt? Dan geldt dit eigen risico niet voor deze bijzondere inboedelzaken.

 

Ongevallen Opvarenden
Hoe stellen wij de uitkering vast bij blijvende invaliditeit?

Wij bepalen het uitkeringspercentage aan de hand van het (functie)verlies dat de arts heeft vastgesteld. Dat doen wij op basis van de tabel uitkeringspercentage bij blijvende invaliditeit.

1 Volledig (functie)verlies Is er sprake van volledig (functie)verlies van een of meer lichaamsdelen of organen in de tabel? De uitkering die u dan krijgt, is het percentage van het bedrag dat u hebt verzekerd voor blijvende invaliditeit. U leest dit verzekerde bedrag op uw polisblad.

2 Gedeeltelijk (functie)verlies Is er sprake van gedeeltelijk (functie)verlies van één of meer lichaamsdelen of organen in de tabel? De uitkering die u dan krijgt, is een evenredig deel van de uitkering die u bij volledig (functie)verlies zou hebben gekregen.

3 Ander letsel Staat uw letsel niet in de tabel? Dan stelt de arts het percentage (functie)verlies vast dat het letsel voor uw gehele lichaam oplevert. De uitkering die u dan krijgt, is dit percentage van het bedrag dat u hebt verzekerd voor blijvende invaliditeit. U leest dit verzekerde bedrag op uw polisblad.

 

Hoe stellen wij de uitkering vast bij overlijden?

Bij overlijden stellen wij de uitkering vast op het verzekerde bedrag voor overlijden. Dit bedrag staat op uw polisblad.

Hoe betalen wij de uitkering?

1 Aan wie betalen wij?

a Blijvende invaliditeit Bij blijvende invaliditeit betalen wij de uitkering aan u, behalve als u iemand anders aanwijst. Die persoon noemen wij de ‘begunstigde’. Overlijdt u voordat wij de uitkering voor blijvende invaliditeit aan u hebben kunnen doen? Ook dan betalen wij de uitkering aan de begunstigde, of aan zijn of haar erfgenamen.

b Overlijden Bij overlijden betalen wij de uitkering aan de begunstigde, of aan zijn of haar erfgenamen. Wij betalen nooit een uitkering aan de Staat der Nederlanden.

2 Wij betalen maximaal het verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit Tijdens de looptijd van deze verzekering betalen wij niet meer aan u dan het verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit.

3 Wij vergoeden rente als blijvende invaliditeit later wordt vastgesteld Is de mate van blijvende invaliditeit zes maanden na het ongeval nog niet vastgesteld? Dan krijgt u vanaf dat moment de wettelijke rente over het bedrag dat wij uiteindelijk uitkeren. Wij betalen de rente tegelijk met de uitkering. De regering stelt de wettelijke rente ieder halfjaar vast. Meer informatie over de wettelijke rente vindt u op de website van de rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl.

Als de schade verzekerd is, vergoeden wij ook deze kosten:

 

Kosten om schade te voorkomen of te beperken

Wij betalen de kosten van maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om schade te voorkomen die dreigt te ontstaan. Of om schade te beperken die u al hebt. Het moet wel duidelijk zijn dat er onmiddellijk gevaar dreigde. En u moet verzekerd zijn voor de schade die zonder uw ingrijpen zou zijn ontstaan of verergerd. Wij vergoeden niet de kosten om de oorzaak van de schade te herstellen. Wij vergoeden nooit meer kosten dan het verzekerde bedrag of de maximale vergoeding.

 

Kosten van hulplonen en berglonen

Wij betalen de kosten van hulp- en bergloon van uw vaartuig en inboedel die redelijkerwijs nodig zijn om schade die dreigt te ontstaan, te voorkomen. Of om schade die u al hebt, te beperken. U moet verzekerd zijn voor de schade die zonder uw ingrijpen zou zijn ontstaan of verergerd. Wij vergoeden deze kosten alleen als wij hiervoor vooraf toestemming hebben gegeven. Hebben wij geen toestemming gegeven? Dan kan het gevolg zijn dat wij de kosten maar voor een deel vergoeden.

 

Lichtingskosten en opruimingskosten

Moet u door een wettelijke bepaling/verordening noodzakelijke kosten maken om na een schade zaken die verzekerd zijn, op te ruimen of het vaartuig te lichten? Of besluiten wij in overleg met u tot lichting of opruiming? Dan vergoeden wij deze kosten.

 

Kosten voor vervoer en bewaking

Heeft uw vaartuig door een verzekerde gebeurtenis schade? En kan het vaartuig niet op eigen kracht een hersteller in de directe omgeving bereiken? Dan vergoeden wij de kosten voor noodzakelijk vervoer en bewaking.

 

Kosten voor huren vervangend vaartuig

Heeft uw vaartuig door een verzekerde gebeurtenis schade en is een (nood)reparatie binnen twee dagen niet mogelijk op de plaats waar u bent? Dan vergoeden wij de kosten van:

1 het huren van een gelijkwaardig vervangend vaartuig, of;

2 het verblijf in een hotel of vergelijkbaar onderkomen. Maar alleen als het vaartuig tijdens de gebeurtenis in gebruik is als vakantieverblijf. Wij vergoeden maximaal € 350,- per dag en nooit meer dan € 5.000,- per gebeurtenis.

 

Kosten van repatriëring van vaartuig en/of boottrailer

Wij betalen de kosten voor het vervoer van uw vaartuig en de bijbehorende boottrailer naar uw vaste ligplaats. Wij vergoeden de kosten alleen als:

1 door een verzekerde gebeurtenis reparatie niet binnen een redelijke termijn mogelijk is op de plaats waar u bent;

2 door een verzekerde gebeurtenis uw vaartuig niet meer bruikbaar is als vervoermiddel of als onderkomen;

3 het vervoermiddel of de bijbehorende boottrailer waarmee uw vaartuig vervoerd wordt, zodanig beschadigd is dat reparatie binnen 5 dagen niet mogelijk is;

4 de schipper/bestuurder van uw vaartuig door een ziekte of een ongeval het vaartuig niet meer kan besturen en niet binnen redelijke termijn genezen is. En er is in het reisgezelschap niemand anders die uw vaartuig kan besturen.

Hebt u twaalf maanden voor de gebeurtenis geen gebruik gemaakt van een vaste ligplaats? Dan zullen wij beoordelen of wij deze kosten (of een deel van de kosten) naar een door u gekozen ligplaats vergoeden.

 

Kosten van repatriëring van opvarenden

Wordt het vaartuig gebruikt als vakantieverblijf of als vervoermiddel naar en/of van een vakantiebestemming? En is uw vaartuig door een verzekerde gebeurtenis hiervoor niet meer te gebruiken? En is een noodreparatie binnen een redelijke termijn niet mogelijk op de plaats waar u bent? Dan vergoeden wij de kosten van het vervoer van u en uw passagiers naar een plek in Nederland, België of Duitsland die u bepaalt. Daarbij gelden wel de volgende voorwaarden:

1 de gebeurtenis zich heeft voorgedaan in een ander land dan het land van repatriëring;

2 de repatriëring is naar Nederland, België of Duitsland;

3 het vaartuig zou aan het eind van de vakantiereis terugkeren naar een (vaste)ligplaats in Nederland, België of Duitsland;

4 vooraf stellen wij in overleg met u vast of repatriëring noodzakelijk is en op welke wijze dit gebeurd. Wij vergoeden maximaal € 2.500,- per gebeurtenis.

 

Bemiddeling bij onvoorzien tekort aan geld

Hebt u door een verzekerde gebeurtenis tekort aan geld? Dan zullen wij bemiddelen bij het overmaken van voldoende geld. De kosten van overmaken van het geld betalen wij. Lukt bemiddelen niet? Dan lenen wij u het tekort. Wij zullen alleen bemiddelen of het geld lenen als wij voldoende zekerheid hebben dat het geld ook terugbetaald wordt. U bent verplicht het geld zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen twee maanden aan ons terug te betalen. Wij lenen u maximaal € 5.000,- per gebeurtenis.

 

Bemiddeling bij toezending van onderdelen

Heeft uw vaartuig door een verzekerde gebeurtenis schade en hebt u onderdelen nodig om uw vaartuig te repareren op de plaats waar u bent? Dan zorgen wij ervoor dat deze onderdelen worden toegestuurd. Wij doen dat alleen als deze onderdelen niet of niet op korte termijn te krijgen zijn op de plaats waar u bent. De kosten van de onderdelen betaalt u zelf. De kosten van verzending en eventuele douaneheffingen betalen wij.

 

Ongeval en ziekte

Wordt u tijdens het gebruik van het vaartuig plotseling ziek of krijgt u een ongeval? En moet u onmiddellijk naar een plaats worden gebracht voor een eerste medische behandeling? Dan vergoeden wij de kosten van vervoer. Wij vergoeden maximaal € 2.500,- per gebeurtenis. Is er een andere verzekering of voorziening die de schade vergoedt? Dan vergoeden wij alleen de kosten die de andere verzekering of voorziening niet vergoedt.

Hoe bepalen wij uw premie?

Als u de verzekering afsluit, bepalen wij of u in aanmerking komt voor no-claimkorting. Wij kijken of uw verzekering direct aansluit op een eerdere verzekering en of u schade hebt gehad. Bij het aantal jaren zonder schade hoort een kortingspercentage. Dat ziet u in de no-claimschaal.

Na elke contractperiode (verder te noemen: ‘verzekeringsjaar’) bepalen wij opnieuw welke korting u krijgt voor het volgende verzekeringsjaar. Daarvoor is het van belang of u het afgelopen verzekeringsjaar een schade hebt gehad.

Hebben wij geen schadevergoeding betaald?

Hebben wij in een verzekeringsjaar geen schadevergoeding betaald? En verwachten wij niet dat wij dat gaan doen? Dan krijgt u meer korting in het daarop volgende verzekeringsjaar zolang de maximale korting nog niet is bereikt. Dat staat in de no-claimschaal.

Hebben wij wel een schadevergoeding betaald?

Hebben wij in een verzekeringsjaar wel een schadevergoeding betaald? Of verwachten wij dat wij dat gaan doen? Dan daalt u in korting. Deze daling geldt vanaf het verzekeringsjaar na het verzekeringsjaar waarin de schade is ontstaan. Hoeveel korting dat is, hangt af van het aantal schades. Dat staat in de no-claimschaal. Hebt u in een verzekeringsjaar een schade en hebben wij drie jaar daarvoor geen schadevergoeding betaald? Dan blijft uw korting ongewijzigd. Krijgt u in dat verzekeringsjaar een tweede schade dan daalt u wel in korting. U krijgt dan dezelfde korting als wanneer u één schade hebt. Op uw polisblad staat welk kortingspercentage u hebt, en welke premie u betaalt.

 

Wanneer heeft een schade geen gevolgen voor uw no-claimkorting?

In een aantal gevallen heeft een schade geen gevolgen voor uw no-claimkorting:

1 Wij hoeven geen schadevergoeding te betalen. En wij verwachten ook niet dat wij dat gaan doen.

2 Wij hebben een schadevergoeding betaald en hebben deze helemaal verhaald op iemand anders.

3 Wij kunnen een schadevergoeding niet of maar voor een deel verhalen, alleen doordat wij een schaderegelingsovereenkomst met een andere verzekeringsmaatschappij hebben. Of als wij alleen om die reden een schadevergoeding hebben betaald.

4 Wij hebben alleen een schade vergoed voor de meeverzekerde bijboot.

5 Wij hebben alleen een schade vergoed voor inboedel aan boord van een open zeilboot of sloep.

Als u schade hebt, gelden bepaalde verplichtingen. Het is belangrijk dat u deze verplichtingen nakomt. Komt u deze verplichtingen niet na en zijn wij daardoor benadeeld? Dan kan het gevolg zijn dat wij de schade niet aan u vergoeden, of maar voor een deel.

Welke verplichtingen hebt u als u schade hebt?

1 Probeer de schade zo veel mogelijk te beperken.

2 Meld de schade zo snel mogelijk.

3 Is er sprake van een strafbaar feit, zoals diefstal, inbraak of vandalisme? Doe dan meteen aangifte bij de plaatselijke politie.

4 Laat ons de schade onderzoeken. Daarvoor kunnen wij een of meer deskundigen (experts) inschakelen. Als deze deskundigen informatie van u vragen, bent u verplicht die informatie te geven. Bewaar de bewijsstukken van de schade goed, zoals nota’s. Wij kunnen die voor controle achteraf bij u opvragen.

5 We vragen u in deze gevallen om mee te werken:

a Wij worden aansprakelijk gesteld voor schade waarbij uw vaartuig (mogelijk) betrokken is.

b Wij willen de vergoeding die wij aan u hebben betaald verhalen op iemand anders. U bent dan verplicht uw rechten die u op die ander hebt aan ons over te dragen. Bijvoorbeeld door een akte te ondertekenen.

c U bent uw vaartuig kwijt door een gebeurtenis die onder de dekking diefstal is verzekerd (uw vaartuig is bijvoorbeeld gestolen). U bent dan verplicht de eigendom van uw vaartuig aan ons over te dragen.

6 Vragen wij u om een schriftelijke en ondertekende verklaring over de schade? Dan moet u die binnen een redelijke termijn aan ons geven. In deze verklaring omschrijft u hoe de schade is ontstaan en hoe hoog de schade is. Vragen wij u om bepaalde documenten? Dan moet u die meesturen.

7 Ontvangt u brieven, aansprakelijkstellingen en dagvaardingen? Stuur die dan meteen naar ons zodat wij daarmee kunnen doen wat nodig is.

8 Zijn er andere verzekeringen, wetten of voorzieningen die de schade verzekeren of vergoeden? Dan moet u opgeven welke dat zijn.

9 U moet onze aanwijzingen opvolgen, of de aanwijzingen van personen die wij ingeschakeld hebben (bijvoorbeeld deskundigen).